МЕСЕЧНО СЧЕТОВОДНО АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕСЕЧНО АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ  !
начало калкулатори счетоводни услуги учебен център е-услуги гфо контакти връзки

 Издаване на удостоверение А1 при командироване на работници в други държави от Европейския Съюз.

                                            Удостоверение А1
Договорът за създаване на Европейска общност определя свободното движение като основно право на трудовоактивните лица. От друга страна, осигурителните системи на държавите членки функционират на териториален принцип, като регулират събития в сферата на социалната сигурност, които възникват единствено на територията на съответната държава.
В резултат от това движението на работниците мигранти по повод трудова активност може да доведе до натрупване на задължения, респективно права по осигурителното законодателство на повече от една държава – членка или до невъзможност за включване в осигурителната система на държава – членка.
Преодоляването на тези неблагоприятни ситуации, възникващи при движение на трудовоактивните лица в рамките на Общността, е възможно единствено посредством наднационален координационен инструмент, чрез който да се елиминират онези противоречия, които възникват от прилагане на (отделни елементи от) националните осигурителни законодателства в трансгранична ситуация и да се определи приложимо законодателство.
Необходимостта от координиране на осигурителните системи на държавите – членки е осъзната още при зараждане на Европейската икономическа общност /ЕИО/, като с договора за създаването й са предвидени и конкретните действия.
Приложимото законодателство се удостоверява чрез формуляр А 1, издаван от институцията, която е определена от компетентния орган (министър) на съответната държава–членка.
Въз основа на Приложение 4 от Регламент № 987/2009 Националната агенция за приходите е компетентна да определя приложимото законодателство по Дял II от Регламент № 883/2004 и да издава въпросния формуляр.
След поискване удостоверението за приложимо законодателство се издава от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите /НАП/ по реда на Регламент № 987/2009 и Глава дванадесета от Данъчно–осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Ние като финансово счетоводна кантора, съдействаме за издаване на Удостоверение А1 и представляваме клиентите пред НАП в рамките на процедура по издаването.
© C o p y r i g h t 2001 "КАРТЕЛ". All Rights Reserved.