МЕСЕЧНО СЧЕТОВОДНО АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕСЕЧНО АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ  !
начало калкулатори счетоводни услуги учебен център е-услуги гфо контакти връзки
ФСК КАРТЕЛ предлага цялостно финансово счетоводно и трудовоправно обслужване

Организация на счетоводната дейност и оповестяване на счетоводната политика на фирмата.

Съставяне на амортизационната политика и амортизационния план на дружеството. Определяне на методите на амортизация, срока на годност, амортизационната норма, прага на същественост, одобрена от управителя на фирмата.

Съставяне и утвърждаване на реда за оценка и счетоводно отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по
историческа цена (доставна стойност). Определяне на методите за отписване на стоково-материалните запаси.

Съставяне на месечна оборотна ведомост, регистри и справка-декларация по ДДС. Месечен и годишен паричен поток. Справка за дълготрайните активи. Отчет за приходите и разходите. Отчет за собствения капитал.

Подробен отчет за вземания и задължения. Отчет за месечния и годишен финансов резултат на дружеството.

Съставяне на всички първични и вторични счетоводни документи (фактури, РКО, ПКО, заповеди за командировки, пътни листа, протоколи, мемориални ордери). Контролиране законосъобразността на документооборота.

Изготвяне на разчетно платежна ведомост за начислените и платени трудови възнаграждения на служителите и собствениците на дружеството.

Начисляване на данъците и осигуровките за подготвяне на платежните нареждания за плащане на корпоративните и окончателни данъци.

Заверка на трудовия стаж на служителите и собственика на дружеството.

Подаване на справки-декларации по ДДС, декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ. Съставяне и регистриране на декларации, удостоверяващи трудовия стаж на служителите в НОИ и статистически формуляри в НСИ. Взаимоотношения с данъчната администрация, насрещни проверки. Данъчна защита при ревизии и локални проверки.
Услугата включва:

1. Съдебни и данъчни регистрации;
2. Подготовка на търговски и трудови договори;
3. Подготовка на документи за участие в обществени поръчки;
4. Изготвяне на търговски и гаранционни документи;
5. Участие в търговски преговори;
6. Консултации по правни въпроси.

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ "КАРТЕЛ" ДАВА 5 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ ЗА ВСИЧКИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ (ДАВНОСТНИЯ СРОК ПО ДПК)


© C o p y r i g h t 2001 "КАРТЕЛ". All Rights Reserved.