Дългогодишен опит Качествено обслужване Доволни клиенти

Счетоводна къща “Картел“ извършва цялостно счетоводно обслужване за фирми и за физически лица. Това включва всичко, от което фирмата Ви се нуждае, за да работи съобразно данъчната и осигурителната правна рамка. Препоръчваме Ви сключване на договор за счетоводно обслужване - в този случай ще се запознаем с конкретните нужди на Вашата фирма (специфика на стопанската дейност, размер на документооборота и т.н.) и ще подходим индивидуално към счетоводното обслужване.

Счетоводните услуги, които предлагаме на клиенти с абонаментно счетоводно обслужване (счетоводство на фирма) или като еднократни счетоводни услуги са следните:

Обработка на първични счетоводни документи

 • изготвяне и подаване на Справка-декларация по ЗДДС
 • изготвяне на Оборотна ведомост, съгласно утвърден от Вас индивидуален сметкоплан за дружеството

Управление на дълготрайни материални активи

 • систематизиране на активите аналитично по различните групи ДМА, вкл. лизингови активи

 • начисляване на счетоводна и данъчна амортизация, водене на данъчен и счетоводен амортизационен план

 • Касови и банкови операции

 • обработка на банкови извлечения за извършените разплащания (включително международни разплащания)

 • обработка на касовите плащания, касов отчет

ТРЗ и личен състав

Данъчно-осигурителните задължения към бюджета трябва да са предвидени преди назначаването на персонал, с цел минимизиране на фирмени разходи и предотвратяване на санкции. В счетоводна къща “Картел“ ще Ви консултираме относно най-подходящата форма на назначаване и ще оформим, и придвижим съответната документация до Националната агенция по приходите. Целта ни е фирмата Ви да покрива изцяло изискванията на Закона, а работата ни включва:

 • оформяне на трудови досиета на персонала

 • подаване на уведомления по чл.62 от КТ за сключените и прекратените трудови договори

 • подаване на болнични листове

 • ведомости за заплати, фишове

 • подаване на декларации обр.1 и 6

 • изготвяне на платежни нареждания за осигурителните вноски

 • изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми

 • справка за местно лице

 • ТРЗ калкулатори

Обработка на складово стопанство

 • завеждане на стоково-материални запаси по аналитичност

 • формиране на себестойност на готова продукция

 • изписване на готова продукция

Обработка на вторични счетоводни документи

 • осчетоводяване на разходи за горива на база надлежно оформени пътни листа

 • осчетоводяване на командировки въз основа на комплектовани документи

Дейности и декларации, изисквани от данъчното и осигурителното законодателство

 • изготвяне на годишен финансов отчет

 • изготвяне и подаване на данъчни декларации по ЗКПО

 • изготвяне на справки и документи за Инспекция по труда, НОИ, НАП и Местни данъци и такси

 • хронологични и аналитични справки за движението по счетоводните сметки, разчети с клиенти и доставчици

Годишно приключване

Съставянето на годишна данъчна декларация за физически и юридически лица и изготвянето на годишен финансов отчет са дейности, които биха отнели значително време, ако нямате необходимите знания и опит. Обхватът на дейностите, с които нашата счетоводна къща може да съдейства, включва:

 • изготвяне на годишни финансови отчети (ГФО)
 • изготвяне и подаване по електронен път на ГФО и всички справки към тях, изисквани от НСИ
 • изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО
 • подаване на ГФО за обявяване в Агенцията по вписванията
 • подаване на декларация по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми на физически лица
 • подаване на други справки и декларации към НАП, в зависимост от дейността на клиента

Ако имате сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване със счетоводна къща “Картел“, съставянето на годишен финансов отчет ще бъде безплатно за Вас.

Ако се интересувате от еднократна услуга по приключване, тя ще бъде съобразена с конкретната дейност и размера на документооборота.